Back to top
Tawk.to
Salgs- og leveringsbetingelser

Kundeservice

Home Kundeservice Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud sendt fra Falco A/S i skriftlig eller elektronisk form, salg og leverancer, med mindre andet er aftalt skriftligt enten i tilbuddet direkte eller i form af medsendte dokumenter.

2. Produktinformation

Oplysninger om tekniske data, vægt, dimension, og kvalitet, der fremgår af katalog- og anden informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af aftale parterne i mellem. Falco A/S er berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder eu-forskrifter, eller såfremt ændringen ikke påvirker kvalitet eller ydelse.

3. Tilbud

Tilbud afgivet i elektronisk eller skriftlig form fra Falco A/S er gældende i 8 uger efter tilbudsdato, hvis ikke andet er aftalt skriftligt.

4. Priser

Priser angivet i tilbud, ordrer, fakturaer og lignende er opgivet i danske kroner ekskl. Moms, emballage, paller og eventuelle og diverse afgifter og gebyrer. Disse priser er desuden afgivet under forbehold for, at der ikke inden levering sker ændringer i omkostninger udenfor Falco A/S's kontrol, herunder valutakursændringer, regulering i momssatser, andre offentlige udgifter eller væsentlige ændringer i omkostninger til arbejdskraft eller materialer eller andre omkostninger for leverandører, hvilket i vil berrettige Falco A/S til inden levering skriftligt at regulere priser tilsvarende overfor for køber.
Øgede udgifter ved udførelsen af en ordre efter accept af tilbud, der tilføres pga. købers ændringer, herunder manglende videregivelse af nødvendige oplysninger, afholdes af køber.

5. Levering

De i tilbud og/eller ordrebekræftelse afgivne priser er ekskl. Leveringsomkostninger med mindre andet er aftalt skriftligt. Levering sker under forudsætning af, at der på leveringsadressen er adgang for lastbil. Leverancer i Danmark udføres med lastbil med lift og palleløfter, dog vil leverancer med colli over 3 mtr. Længde bliver leveret med stor lastbil, hvor, hvis ikke andet, kunden selv sørger for aflæsning med truck fra siden af lastbil. Falco A/S tilbyder at levere større colli (over 3 mtr.) med kranbil, hvor køber afholder udgifter for omlæsning og levering med kran.
Risiko for varen overgår til køber ved aflæsning på leveringsadresse.
Såfremt der i ordrebekræftelsen er en konkret dato som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra en hverdag før til en hverdag efter den angivne dato. Er der angivet en konkret uge som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra tre hverdage før til tre hverdage efter den angivne uge. Dett gælder dog ikke, såfremt det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen ligger fast. Skulle der indtræde standsning eller indskrænkning i driften hos Falco A/S' leverandører, eller leverancen fra disse forsinkes, uden at dette er begrundet i Falco A/S' forhold, er Falco A/S berettiget til at udskyde en ordres effektuering i det om fang, dette er nødvendiggjort af leverandørens forhold.

6. Montering

Er der aftalt montering, forudsættes dette at kunne iværksættes straks efter levering og kunne ske under ét. Falco A/S er dog berettiget til at foretage montering af flere gange, såfemt det skønnes hensigtsmæssigt. Påføres Falco A/S' medarbejder eller af Falco A/S tilkøbte montører fra anden virksomhed ventetid, merarbejde eller ekstra kørsel på grund af købers forhold, herunder manglende klargøring af arbejdspladsen, faktureres der særskilt herfor. Montering omfatter ikke bortkørsel af jord, reetablering af beklægning m.v. Alt gravearbejde sker på bygherrens ansvar. Ved montering på emner, herunder gulve, vægge eller lignende er bygherrens ansvarlig for at disse emner er bæredygtige, ligesom en eventuel beskadigelse af disse emner er Falco A/S uvedkommende. Skal der tages højde for særlige forhold ved montering, skal der oplyses herom ved tilbudsafgivelse og de konkrete forhold skal fremgå af ordrebekræftelsen.

7. Emballage

Køber faktureres for emballage i form af paller, pallerammer og lignende. Falco A/S tilbagebetaler beløb betalt for emballage, såfremt emballagen tilbageleveres i samme stand som ved leveringen. Falco A/S kan afhente leveringen efter nærmere aftale.
Såfremt dette ikke sker i forbindelse med levering af anden ordre, skal køber betale for fragt af emballage tilbage til Falco A/S.

8. Force majeure

I tilfælde af force majeure, hvorunder regnes strejke, lockout, ildsvåde, oversvømmelse, større maskinskader, ind- eller udkørselsforbud, hvorover Falco A/S ikke er herre, er Falco A/S berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering.
Køber kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Falco A/S.

9. Mangler

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af den leverede ydelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation over mangler, der bliver eller burde være opdaget ved denne gennemgang, skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren. Falco A/S har ret til enten at afhjælpe manglen, ombytte de mangelfulde varer eller yde et passende afslag i købesummen. Falco A/S' ansvar for mangler omfatter ikke fejl og mangler, som er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende monterings-/betjeningsforskrifter. Falco A/S' ansvar omfatter kun mangler, hvorover der er reklameret inden for et år fra den dag, hvor levering fandt sted.

10. Garanti

Kik her for at læse om vores garanti.

11. Produktansvar

Hvis de leverede varer forvolder skade eller tab, er Falco /S's ansvar begrænset til den enhver tid gældende forsikring optaget hos Falco A/S' forsikringsselskab.
Falco A/S er ikke ansvarlig for skader på ejendom, der skyldes det leverede efter færdiggørelse og medens det er i købers besiddelse. Falco A/S skal heller ikke være ansvarlig for skade på produkter, der er produceret af køberen, eller på produkter, som i køberens produkter udgør en komponent i eller er del af. Køberen skal holde Falco A/S skadesløs i det omfang Falco A/S overfor tredjemand pålægges ansvar for skade og tab, som Falco A/S jævnfør nærværende regler ikke er ansvarlig for overfor køber.

12. Betaling

Betalingsbetingelser er 14 dage netto med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet igangsættes den til enhver tid gældende rykker proceducre fra Falco A/S.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Falco A/S, som ikke skriftligt er anerkendt af Falco A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

13. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Falco A/S kan ikke overstige fakturabeløb for den solgte genstand eller ydelse. Falco A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

14. Ejendomsforbehold

Falco A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen.

15. VEDLIGEHOLDELSES- INSTALLATIONS- OG GARANTI-INSTRUKTIONER

Vi sidder klar til at hjælpe…

Har du brug for råd, er vi klar til at hjælpe og vejlede, både over telefonen eller ved et besøg.

7536 8100 info@falcoas.dk Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores nye produkter og nyheder i øvrigt